Friday, July 20, 2012

Guru Nanak Sahib prepared Deer Meat at Kurukshetra - Giani Gian Singh

Acc to many historical resources including Giani Gian Singh, mentioned Guru Nanak Sahib cooking Deer meat to break illusion of people. There is also a gurdwara marked remembrance of same event
Gurdwara Sidh Vati Sahib where Deer meat was prepared

Meat at Langar During Guru Angad Dev Ji times - Sri Gur Partap Suraj Granth

In Gur Partap Suraj Granth, Kavi Santokh Singh ji mentioned that during Guru Angad Dev Ji's times meat Langar was part of Guru ghar

ਪੰਕਤਿ ਬੈਠੀ ਮੀਲਿ ਤਬਹਿ ਗੁਰ ਬੀਚ ਸੁਹਾਏ 
ਮਿਲਿ ਸੰਗਤੀ ਮਹਿਂ  ਅਮਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਏ 
ਪਹਿਤ ਭਾਟ ਬ੍ਰ੍ਤ੍ਯੋ ਪਰਥ, ਪੁਨ ਆਮਿਖ ਆਵਾ
ਇਕ ਦਿਸ਼ ਪੰਕਤਿ ਮਹਿਂ ਦਯੋ ਤਬ ਇਨ ਦਰਸਾਵਾ  

( ਆਮਿਖ - Mahaparshaad)
Giani Gian Singh ji also quoted the same in Twarikh Guru Khalsa.

Sunday, July 15, 2012

Guru Gobind Singh Killed a Bull to remove Hunger of Dev

GURUDWARA SHRI QILLA MUBARAK SAHIB is situated in the Distt City Bathinda. It is situated inside old Bhathinda Fort, hence the name is Qilla Mubarak Sahib. GURU SAHIB came to Bhathinda via Bhagu. GURU SAHIB met Haazi Ratan, and had discussion with him. GURU SAHIB also set him free from Cycle of Life and Death. When People of Bathinda came to know about GURU SAHIB's visit, They, in large number came for GURU SAHIB's darshan. Further they requested GURU SAHIB to come to Qilla (Fort). Accepting there request GURU SAHIB accompanied them to Qilla. GURU SAHIB came here and asked people that if they have any problem in life. People requested GURU SAHIB that theres a monster ( Deo ) who distroys theres houses and disturbs them. Kindly get them free from from monster. GURU SAHIB called upon monster and asked him that why was he disturbung people. He bowed in front of GURU SAHIB and told that he was hungry from long time. Kindly do some thing for him, he will leave the fort for ever. GURU SAHIB sat for some time and found that there was Bull common of ten villages. People were also disturbed from that Bull. GURU SAHIB send some Singhs to get that Bullock. When Singhs reached village Nat Banger they asked people about that bull. People laughingly told that bull was sitting in water. Bhai Mailagar Singh went to him and asked " Chalo Bhai GURU SAHIB ne Bulayaa hai" Bull came out and Singhs started following him towards Bhathinda. Bull reached Fort in front of GURU SAHIB. GURU SAHIB asked Bhai Mailagar Singh to cut Bull's head in one attempt of sword. Bhai Sahib did the same way. And it was offered to monster and his hunger was fullfilled. GURU SAHIB sent monster to sirhind and told him that his services will be needed there.

The Monster is now days around Sirhind

Historical Gurdwaras LinkGuru Har Rai also go for Hunting expedition - Mahima Parkash

In Sakhi 4, Mahima Parkash covers this fact that Guru Har Rai j. Same source also suggests that Guru Har Rai ji was Vegetarian by Diet and also stopped cooking Animal Food in Langar, i.e till first 6 Gurus Animal Food was part of Langar Sahib. After this Guru Gobind Singh and Khalsa is shown as taking Animal Food as diet. Though he is shown as animal lover but he go for Hunting Practice also.

ਸੁਨ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਗ ਲੀਆ
ਕਾਹੂ ਕਛੁ ਉਤਰ ਨਹੀ ਦੀਆ
ਖੇਲ ਸਿਕਾਰ ਗ੍ਰਿਹ ਮੋ ਪੁਨ ਆਏ
ਆੰਦ ਮੰਗਲ ਹਰੀ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ !੧੩!

ਪੁਨ ਮਿਲ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੀਆ ਬੀਚਾਰ
ਗੁਰ ਛੂਧਾ ਵੰਤ(ਭੁਖ) ਹੋਈ ਸਮੇ ਸਿਕਾਰ | 
ਜਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਕਾਰ ਗੁਰ ਗਏ|
ਕੇ ਸਿਖ ਪਰਸਾਦੀ ਮਗ ਠਾਡੇ  ਭਏ |੧4|

ਸਾਖੀ ੪, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੯ 

Singhs play Shikaar at Anandpur Sahib - Mahima Parkash

At Anandpur Guru Sahib got complaint that Singhs play Hunting at fields of kings and this ruin their Fields:


.....ਏਤੇ ਮੋ ਰਾਜਿਆ ਕੇ ਵਕੀਲ ਆਏ | ਅਉ ਬੇਨਤੀ ਕੀਆ | ਜੋ ਹਜੂਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰੇ ਖੇਤਾ ਮੈ ਸਿਕਾਰ ਖੇਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਹੈਂ | ਵਾ ਨਾਹਕ ਭੀ ਘੋੜੇ ਖੇਤਾ ਮੈ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ | ਹਮਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ |.....
Sakhi 22, Mahima Parkash

Guru Gobind Singh ate Goat Meat at Machiwaadaa - Mahima Parkash

In Sakhi 23, It is mentioned that when Guru Gobind Singh reached Machiwarha where he did Jhatka of Goat and took dinner of it.

The text is:
....ਸਾਮ ਤਕ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆਏ ਪਹੁਚੇ | ਰਾਤੀ ਕੋ ਉਹ ਬ੍ਰ੍ਹਮਨੀ ਕੇ ਘਰ ਉਤਰੇ | ਰਾਤ ਕੋ ਬਕਰਾ ਮੰਗਾਈ ਕੈ ਝਟਕਾ ਕਰਵਾਇਆ | ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾ ਅਰ ਛਿੰਗਾ ਉਸ ਕਿਆ ਪਿਛਵਾੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਕਾ ਘਰ ਥਾ ਊਹਾ ਫ਼ੇਕੀ |....

Akal Takhat Rehat Maryada allows to eat Jhatka Meat


In Section 6 of Akal Takhat Rehat Maryada, it is written as,
Ceremony of Baptism or Initiation
Article XXIV Sub-section p:
The undermentioned four transgressions (tabooed practices) must be avoided
  • Dishonouring the hair;
  • Eating the meat of an animal slaughtered the Muslim way (Ritual Killing)
  • Cohabiting with a person other than one's spouse;
  • Using tobacco.


This clearly states that Sikhs have no Ban on taking Jhatka Meat.

Saturday, July 14, 2012

Giani Sant Singh Maskeen on Meat and Meat Eating in Sikhism

Giani Sant Singh Maskeen Panth Rathan, Panthic Scholar and Kathavachak, explained Concept of Maas and Animal Food from Sikh History and Gurbani.Professor Sarabjit Singh Dhunda on Meat and Animal Food

Professor Sarabjit Dhunda, A Panthic Scholar and Kathavachak, also was certified by Akal Takhat Sahib, Studied from Missionary School. Some of his viewpoints are not accepted by some sects of Sikhs, still here on subject he gave examples from Gurbani on Concept of Maas and Animal Food


Guru Angad Dev ji took Goat Meat on meeting Guru Amar Dass - Mahima Parkash

Following lines from the source mentioned tells about meeting of Guru Amar Dass, A Vegie Vaishnav Saint, when went to meet Guru Angat Dev. He amazed at this fact that Guru Angad Dev ji took Animal Food. Though Vaishnavite, he felt uncomfortable while  sitting for Lunch with Guru Angad Dev, as in LANGAR Goat meat was prepared. When their Sewadar served food, Guru Angad Dev Said don't give goat meat to Guru Amardas and serve him Daal only. Guru Angad Dev haven't forced Guru Amar Das to eat and he had no problem in taking any kind of food.

The record is given below in Punjabi:ਪੂਛਤ ਮਗ ਕੁਸਲ ਛੇਮ ਸੰਬਾਦ | ਤਬ ਲਗ ਭਇਓ ਸਿਧ ਪ੍ਰਸਾਦ |
ਲੈ ਚਲੇ ਸਾਥ ਲੰਗਰ ਕੇ ਮਾਹਿ | ਸੰਗੀ ਸਗਲ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂਹਿ | ੫੪ |
ਅਜ ਮਾਸ ਭਇਓ ਸਿਧ ਰਸੋਈ | ਅਵਰ ਦਾਲ ਭਾਟ ਭੀ ਹੋਈ |
ਦੇਖ ਮਾਸ ਕੀਨਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸ | ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਦਿਆਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮਾਸ |੫੫|

ਸੋਰਠਾ
ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਦਿਆਲ ਬੂਝੀ ਬਿਰਤ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿਓ |
ਇਸ ਪੁਰਖੁ ਪਰੋਸੋ ਦਾਲ ਮਾਸ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਨਾਹੀ |੫੬|
ਚੋਪਈ
ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਰਸੋਈਏ ਕੀਨਾ | ਸਭ ਕੋ ਮਾਸ, ਦਾਲ  ਈਹਾ ਦੀਨਾ |
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸਾ ਮਾਸ | ਪੁਨ ਦੇਖ ਮਾਸ ਮਨ ਕਰਿਓ ਬਿਸਾਸ|੫੭|  
ਸਾਖੀ ੯ , ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

Notes: One can have look into source for confirming above mentioned lines. Mahima Parkash, Bhasha Vibhag, Patiala University

Guru Gobind Singh ordered to Kill Goat at Banda Bahadur Dera - Ratan Singh Bhangu - Panth Parkash

Guru Gobind Singh ordered to Kill Goats while meeting Banda Bairagi at Nanded. 


ਦੋਹਰਾ
ਪਹੁੰਚਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹ ਸਮੈਂ ਗਯੋ ਬੰਦੇ ਕਹੂੰ ਔਰ |
ਪਲੰਘ ਸ਼ਿਨ੍ਗਾਰ੍ਯੋ ਦੇਖਿਕੇ ਗੁਰ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਦੋਰ |

ਚੋਪਈ
ਤਿਸ ਕੇ ਬਕਰੇ ਸਿੰਘਨ ਘਾਏ, ਕਾਲ ਕੂਟ ਦਏ ਦੇਗਨ ਪਾਏ |
ਤਿਸ ਚੇਲੇ ਜਾ ਕੀ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ | ਕਾਇ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਆਏ ਨਾਰ |
(Prachin Panth Parkash, Bhai Ratan Singh Bhangu)

Guru Gobind Singh Ji prescribed Khalsa to take Jhatka meat - Panth Parkash - Ratan Singh Bhangu

While creating Khalsa Panth, Guru Gobind Singh ji gave order to Khalsa to take Jhatka Meat only and should not take Meat prepared in Islamic way of slaughtering and neither to take meat of dead.

ਚੋਪਈ
ਔਰ ਕਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਯੋ । ਜਪੁ ਜਾਪੁ ਦੋਇ ਵੇਲੇ ਜਪਯੋ 
ਔਰ ਅਨੰਦ ਰਹਿਰਾਸ ਜਪਯੋ । ਚੰਡੀ ਬਾਨੀ ਖੜੇ ਜਪਯੋ ।
ਦੋਇ ਵੇਲੇ ਉਠ ਬਧਯੋ ਦਸਤਾਰ ।ਪਹਰ ਆਠ ਰਖਯੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਰ ।
ਪਿਓ ਸੁਧ ਔਖਲੋ ਸ਼ਿਕਾਰ । ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦ੍ਯਾ ਜਿਮ ਹੋਈ ਸੰਭਾਰ ।
ਕਰ ਝਟਕੈ ਬਕਰਨ ਕੋ ਖਯੋ । ਮੁਰਦੇ ਕੂਠੇ  ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਯੋ 
ਕੇਸਨ ਕੀ ਕੀਜੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ । ਨਹੀ ਉਸਤਰਨ ਸੋ ਕਟਯੋ ਬਾਲ ।18।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ , ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼